ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=GwRl2cBN2nc

อาจารย์ ชานน ชินราช ได้บรรเลงไว่ มวนหลายครับ :,1-:,1-