เรียนรู้การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และพืชผัก


(1) ดอกทานตะวัน
เรียนรู้การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และพืชผักปลูกดอกทานตะวัน


การเตรียมดิน


1 ในสภาพไร่ ไถดะ ให้ลึกประมาณ 30-35 เซนติเมตร และปล่อยดินทิ้งไว้ถือว่าเป็นวิธีการที่ตากดินไว้ 7 วัน จากนั้นจึงทำการไถพรวนดินอีกครั้งหนึ่ง

2 ถ้าในสภาพนา ไถดะลึก 20-25 เซนติเมตร และตากดินไว้ 7 วัน
จากนั้นจึงทำการไถพรวนดินอีกครั้งหนึ่ง

3 ยกร่องปลูก อาจเป็นร่องสำหรับ ปลูกแถวเดียว หรือแถวคู่
โดยทำร่องกว้าง 1.5 เมตรวิธีการปลูก

ระยะปลูก 75 x 25 เซนติเมตร
หยอดเมล็ด 2 เมล็ดต่อหลุม
ลึก 4-5 เซนติเมตร แล้วกลบหลุม
ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม หลังงอกแล้ว 10 วัน
รวมประมาณ 8,533 ต้นต่อไร่การดูแลรักษา

ใส่ปุ๋ยต้นไม้ สูตรเสมอ หรือปุ๋ยอินทรีย์


1 ดินร่วนทราย หรือดินร่วนปนทราย ใส่ปุ๋ยสองครั้ง

ครั้งแรก ใส่พร้อมปลูก (รองก้นร่อง หรือก้นหลุม)
ครั้งที่ 2 เมื่อทานตะวันอายุ 20-25 วันหลังงอก โดยโรยข้างแถวแล้วกลบการให้น้ำ


1 การปลูกในช่วงฤดูแล้ง โดยการให้น้ำโดยระบบชลประทาน ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในปริมาณ 30-35 มิลลิเมตรต่อครั้ง ทุก ๆ 10-14 วัน และหยุดให้น้ำเมื่อสิ้นสุดระยะสร้างเมล็ด หรือประมาณ 20-25 วัน หลังดอกบานแล้ว
สรุปว่า ให้น้ำทั้งหมดประมาณ 6-7 ครั้งตลอดฤดูเพาะปลูกทานตะวัน


2 กรณีที่ให้น้ำตามร่อง ในระหว่างแถวปลูก ปล่อยน้ำน้ำให้สูงระดับ 2 ใน 3 ของระดับความลึกของร่อง และถ้าให้น้ำแล้วก็ไม่สมควรปล่อยให้น้ำท่วมแปลงปลูกเกินหนึ่งวัน