ครม.อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย/พนักงานราชการ 4%ครม.อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 4%

------------------------------------------------------
การประชุม ครม. วันที่ 9 ธันวาคม 2557

ครม.อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย/พนักงานราชการ 4%
พร้อมขยายเพดานเงินเดือนข้าราชการทุกระดับ10%
มีผล 1 ธ.ค.57 เป็นต้นไป
--------------------------------------------------------