สงกรานต์พระปะแดง 2558

เมืองพระประแดง หรือเมืองนครเขื่อนขันธ์หรือที่ชาวมอญเรียกว่า เมืองปากลัด เป็นเมืองเก่าแก่มีประเพณีศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ เนื่องจากพื้นที่เสมือนเมืองหน้า ด่านของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ได้ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์และย้ายครอบครัวมอญจากเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 คน มาตั้ง ถิ่นฐาน ณ ที่นี่ ฉะนั้นประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่จึงเกี่ยวกับชาวมอญทั้งสิ้น และยังคงอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง (ปากลัด)

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558 สงกรานต์พระปะแดง 2558 สงกรานต์พระปะแดง 2558

Bump: สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558

สงกรานต์พระปะแดง 2558 สงกรานต์พระปะแดง 2558 สงกรานต์พระปะแดง 2558 สงกรานต์พระปะแดง 2558