ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=s3bmG_xbRJI

โปงลาง เซิ้งกลองยาว - วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

โปงลาง เซิ้งกลองยาว - วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดโปงลาง เซิ้งกลองยาว - วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดโปงลาง เซิ้งกลองยาว - วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด