แบบจำลองวิทยาศาตร์ - โมเดลจำลองภายในหูของมนุษย์ จากพลาสติกปั้นได้

สร้างโมเดลแบบจำลองวิทยาศาสตร์ ด้วยวัสดุชนิดใหม่ พลาสติกปั้นได้

พลาสติกปั้นได้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำแบบจำลองวิทยาศาสตร์ โมเดลทางการแพทย์ หรือสื่อการสอนภายในโรงเรียนเพื่ออธิบายถึงลักษณะอวัยวะภายใน ที่มีรายละเอียดมาก และยังสามารถปรับแก้ได้บ่อยครั้งตามต้องการ จึงมีความเหมาะสมในการทำแบบจำลองด้วยตัวเอง โปรเจ็ค หรือโครงงาน สื่อการสอนที่โรงเรียน และยังปลอดสารพิษที่เป็นอันตราย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการขึ้นแบบชิ้นงาน แต่ปั้นได้เหมือนดินน้ำมัน ดินปั้นทั่วๆไป ทำให้เด็กนักเรียนสามารถใช้ได้ง่ายและปลอดภัย


ข้อดีในการทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
1. ช่วยจำลอง หรือทดแทนของจริงที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นภาพชัดเจน ให้มองเห็นภาพมากขึ้้น
2. ผู้สร้าง สามารถดัดแปลงได้ตามความถนัดในการสอนของตนเอง
3. สามารถเพิ่มรายละเอียดที่ต้องการลงไปได้ จากโมเดลแบบสำเร็จรูป
4. สร้างสรรค์แบบจำลอง และสื่อการสอนที่หลากหลาย เพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้


"เมื่อผมต้องเป็นวิทยากรพูดเรื่องกายวิภาคและกลไกชีวภาพ สำหรับการพูด ภาษา และการได้ยิน ผมจึงต้องทำโมเดลแสดงภาพการทำงานของหูมนุษย์ ประกอบให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผมได้หาวัสดุหลายๆอย่างเพื่อช่วยในการประดิษฐ์ขึ้นมา และได้มาพบกับพลาสติกปั้นได้ (instamorph) ซึ่งมีคุณสมับติเหมาะสมตามที่ผมต้องการ และใช้งานได้ง่ายที่สุด"
- Mark ผู้สร้างแบบจำลองภายในของหูมนุษย์

ที่มาบทความ plasticmaxthailand.com