..อาลัยหนอ..

พองหนอ.. พอให้เห็น เป็นประจักษ์
เจ้าสำนัก วิปัสสนา ค่ามากหลาย
ยุบหนอ.. พอให้เห็น เป็นทุกราย
พองยุบหาย ได้ธรรม อันฉ่ำเย็น

โลกก็เป็น เช่นนี้ มีที่สุด
ธรรมแห่งพุทธ รุจรู้ ดูจักเห็น
เกิดก็พอง ดับก็ยุบ ปุ๊บปั๊บเป็น
มีร้อนเย็น มีเกิดดับ สลับกัน

พองยุบหนอ พอให้เห็น เป็นประจักษ์
เจ้าสำนัก วิปัสสนา ค่าเฉิดฉัน
อริยะ ปฏิบัติ วัดอัมพวัน
มาดับขันธ์ ผันแปร ไม่แน่นอน.
บัณฑิตอุดร.
๒๕/ม.ค./๒๕๕๙.
๒๒.๒๘ น.