วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมมิกราช ปัจจุบันยังมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ เดิมชื่อ วัดมุขราช เมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งสร้างวัดพนัญเชิงนั้น
พระราชโอรส คือ พระเจ้าธรรมิกราช โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้น

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นวัดเก่าแก่ ปรากฏซากโบสถมีขนาดใหญ่โต และมีความแปลกคือ มีเจดีย์ที่มีสิงห์ล้อมถึง 52 ตัว

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปปั้นสิงห์ส่วนหนึ่งยังมีความสมบูรณ์สวยงามบ่งบอกถึงศิลปะเขมร และฝีมือช่างปั้น

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปปั้นสิงห์ล้อมเจดีย์ ผุพังไปตามกาลเวลา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่วัดนี้ได้พบ เศียรพระพุทธรูป "ธรรมิกราช" เศียรพระพุทธรูปสำริด มีเอกลักษณ์ศิลปะอู่ทอง ยังคงทิ้งปริศนา
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยาวัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยาวัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา