เหตุ..ปัจจัย โลภโกรธหลง จำนงเหตุ

แห่ง..อาเพศ กิเลสมา ตัณหาหมาย

ความ..ทุกข์ท้น ล้นหลั่ง ยังอบาย

ชั่ว…ใจกาย มากมายยิ่ง อิงที่มา...

บัณฑิตอุดร.
๒๗/ก.พ./๒๕๕๙


“อันโลภะ โทสะ โมหะเหตุ
ดุจอาเพศ กิเลสกลั้ว จิตมัวหมอง
เบียดเบียนตน คนอื่นไซร้ ไม่ปรองดอง
กิเลสครอง ผองชน ไม่พ้นเวร”.

บัณฑิตอุดร.
๒๘/ก.พ./๒๕๕๙โลโภ โทโส จ โมโห จ ปุริสํ ปาปเจตสํ
หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา ตจสารํว สมฺผลนฺติ.

โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่ว ดุจขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ฉะนั้น.

(พุทฺธ) ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๔., ขุ. มหา. ๒๙/๑๘.

*เหตุแห่งความชั่ว* - พระครูธีรธรรมาภรณ์ (มหาธีระศักดิ์ ธีรธมฺโม) วัดเครือวัลย์ กทม.
https://youtu.be/htbqQzxQKkI