เท่าที่ได้สังเกตข้อความอ้างอิงหรือข้อความที่อยู่ในส่วนของบันทึกการแก้ไข จะมีขนาดเล็กมาก โดยเฉพาะส่วนที่เป็นอักษร แต่ตัวเลข มีขนาดใหญ่ เมื่อเปิดด้วย IE6 หรือ Avant ดังแสดงในรูป

ข้อความอ้างอิงหรือแก้ไขที่เปิดด้วย Ie มีขนาดเล็ก

แต่เมื่อใช้ Mozilla FireFox ข้อความต่าง ๆ กลับแสดงได้ถูกต้อง ทั้งอักษรและตัวเลข

ข้อความอ้างอิงหรือแก้ไขที่เปิดด้วย Ie มีขนาดเล็ก