จั่งว่าเจ้าผุผมยาวยุ่ง.....เหาเห็นสิหัวใส่....ซั่นได๋
คือจั่งฮังไก่ฮ้าง.....เหาเถ่าท่อกะปู
สังบ่ไปหาซื้อ.....หาแชมพูมาสาฟอก
หรือสิแพงไว้เฮ็ดปราสาทน้อย.....ให้เหาเถ่าอยู่เสวย....ซั่นบ้อ

อย่าได้ติโทษท้วง.....ปวงหมู่หมูหมา
มันบ่เห็นแนวกิน.....บ่แล่นวนเวียนล้อม
ตี๋แต่แมงวันฮ้าย.....ตอมโตอยู่โพ้โพ
ดตผัดเหม็นอยู่อู้อู้.....สิตี๋ได้บ่อนจั่งได๋

สั่นดอกหวา.......

สั่นดอกหวา......สั่นดอกหวา......สั่นดอกหวา......