จากพระไตรปิฏก "ฉบับทางพ้นทุกข์" หน้า ๔๘๒
โดย พระมหาบุญหนา อโสโก


วิธีกำจัดความโง่


วิธีกำจัดความโง่ความโง่ สร้างความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด โศกเศร้า ให้แก่คนมามาก
อดีตยาวนานก็เคยมีคนโง่ ปัจจุบันที่เราพบเห็นก็มีคนโง่มากมาย
อนาคตก็จะต้องมีคนโง่เกิดอีกแน่นอน อยากจะถามว่า คนโง่คือใคร
ทางพระพุทธศาสนาตอบว่า
" คนโง่ คือ คนที่ยังไม่หมดกิเลสไม่บรรลุนิพพาน "
คนโง่กับความโง่

ชอบเสพกาม
ความหงุดหงิด
เกิดคิดเห็น
เป็นสงสัย
ใจดื้อรั้น
ฝันอยากอยู่
ไม่รู้คือโง่
โตแต่ตัวหัวสมองลีบ


คนฉลาดกับความฉลาด

ไม่กินมาก
ไม่อยากร้องเพลง
ไม่ละเลงของหอม
ไม่ยอมนอนนาน
ไม่ต้องการเงินทอง
ไม่จ้องมองเพศตรงกันข้าม
หยุดเสพกาม คือพรหมจรรย์ปราบความโง่ด้วยสติปัฏฐาน

๑. เดินนับเท้า - ซ้าย - ขวา - ซ้าย - ขวา ตลอดเวลา
๒. นอนนับท้อง - พองหนอ - ยุบหนอ - ตลอดเวลา
๓. จ้องจับลมหายใจ - ดูลม รู้ลม ตามลม ตลอดเวลา
๔. เคลื่อนไหวด้วยสติ - รู้สึกตัวทั่วพร้อม ตลอดเวลาที่มา http://board.agalico.com/showthread.php?t=15649