โซเฟ่อ = อันนี้แม่ใหญ่ที่บ้านใช้เรียกคนขับรถคัรบ ส่วนเด็กท้ายรถเรียกว่า "แอ็ดรถ"