ซุม = อ่านว่า ซุม หมายควมว่า พวก พวกเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น
"ซุมผู้บ่าวในบ้านมหานี้ จังแหม่นมีตะผู้หล่อๆเนาะ .... เป็นต้น