สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระพรปีใหม่ 2551 เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพรปีใหม่ 2551....เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข พ.ศ.2551...เป็นบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ความว่า


“ปีใหม่นี้โลกมากมีทุกข์ร้อนนัก
วิธีใดเล่าจักแก้ไขได้
เพราะปล่อยปละละเลยมานานมากมาย
สุดเสียดายที่ไทยนี้มีพระพุทธ
พระพุทธองค์ท่านทรงพระบารมี
เหนือความชั่วความดีทั้งหลายหมด
จงถวายชีวิตตรงองค์พระสุคต
ปฏิบัติพระธรรมพจน์แห่งเมตตา
ไม่ทำชั่ว ทำดีเป็นที่ตั้ง
มุ่งมั่นหวังจิตพิสุทธิ์ ดุจปรารถนา
โดยเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา
สร้างมหาชีวิตให้ไทยร่มเย็น”

ที่มา
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNew...=9500000151928