รู้มาเล่าไป-ทิศทางเกษตรอินทรีย์ (การใช้ปุ๋ยอีเอ็ม)
ปัจจุบันแม้กระแสโลกมีการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหารปลอดสารพิษ และให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ดูเหมือนว่า บ้านเรานั้นให้ความสนใจน้อยมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้สารเคมีในภาคเกษตร


ทั้งที่ทราบว่ามหันตภัยของสารเคมีนั้นคร่าชีวิตผู้คนทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรมามากต่อมากแล้วก็ตาม

สาเหตุหลักที่เกษตรกรสนใจการทำเกษตรอินทรีย์น้อย ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเกษตรกรยังไม่เข้าใจคำว่าเกษตรอินทรีย์ จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ขณะที่การใช้สารเคมีในภาคเกษตรนั้นเห็นผลชัดเจนคือสามารถกำจัดศัตรูพืชได้ดั่งใจ ผลผลิตที่ออกมามีปริมาณมากและสวยด้วย ทั้งที่ความจริงบนความสวยงามของผลผลิตทางเกษตรที่มาจากการใช้สารเคมีนั้น เป็นมหันตภัยอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค

มีตัวอย่างให้เห็นครับ ชาวอีสานจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ จ.ขอนแก่น ล้มป่วยเป็นโรคทางเดินอาหาร และอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง ที่เกิดจากการบริโภคพืชผักทางการเกษตรที่มาจากเมืองจีน

พืชผักที่มาจากเมืองจีนที่ตรวจพบว่าสารเคมีตกค้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะทะลักเข้ามาทางจังหวัดชายแดนริมแม่น้ำโขงตอนบน แล้วไปขายในพื้นที่ภาคอีสาน มีจำพวกผักคะน้า บรอกโคลี กะหล่ำปลี และแครอท มีสารออร์แกโน ฟอสเฟต และคาร์บาเมตตกค้างมากที่สุด

ถึงเวลาแล้วครับ ที่บ้านเราต้องหันมาส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง และหากใครสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ หรืออยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เชิญได้ครับ ทางเครือเนชั่น โดยเฉพาะเนชั่นแชนนัล ร่วมกับกรมวิชการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ ทิศทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรไทย ในวันที่ 11 มกราคมนี้ ที่โรงแรม มิราเคิล ถนนวิภาวดี-รังสิต (หลักสี่) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

งานนี้คุ้มครับ เพราะวิทยากรที่เราเชิญนั้นล้วนเป็นที่ยอมรับทั้งในวงการภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจการเกษตรอินทรีย์ อย่างหัวข้อย่อย "นโยบายของรัฐต่อการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์" จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตัวแทน หัวข้อ "สะท้อนปัญหาในอดีต และแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอนาคต" ตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตร, หัวข้อ "การปรับตัวเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน" นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หัวข้อ "เกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร" อาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยคอกหมู หรือ อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ภาคบ่ายจะเป็นการเสวนาหัวข้อ "คุ้มหรือไม่ทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้า" จะเชิญผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ 3 คน และตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อทราบนโยบายของ ธ.ก.ส.ว่าให้การสนับสนุนด้านเงินกู้ หรือสำหรับผู้ที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อการค้าหรือไม่อย่างไร

น่าสนใจครับ งานนี้ฟังฟรี แถมมีอาหารว่าง อาหารกลางวันเลี้ยงด้วย หากสนใจสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.0-2338-3356-7

จากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก