กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: คำขวัญวันเด็ก และความเป็นมา

Blogger
 1. #1
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,712

  เรื่องฮิตน่าอ่าน คำขวัญวันเด็ก และความเป็นมา

  ที่มาที่ไปของ คำขวัญวันเด็ก

  คำขวัญวันเด็ก และความเป็นมา

  ........เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยปกติอายุของเด็กที่เข้าร่วมฉลองในงานนี้จะต่ำกว่า 14 ปี เพื่อเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ เด็กควรจะมีความขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสมบัติ .......
  ....


  ..ถ้าหากเด็กตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของชาติ โดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้น ก็จะได้ชื่อว่าเป็น "เด็กดี" และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง
  ในขณะเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ จึงได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 และถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เพราะเป็นช่วงหมดฤดูฝนแล้วและเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ดังนั้นจึงถือปฏิบัติมาจนถึงวันนี้


  2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
  2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
  2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
  2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
  2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
  2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร (งดจัดงานวันเด็ก)
  2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
  2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี

  2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
  2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
  2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
  2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
  2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
  2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
  2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
  2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์
  สามัคคีคือพลัง
  2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์
  เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ
  ร่วมพลังสร้างความดี
  2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
  เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้

  2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
  2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
  2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
  เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
  2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
  ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
  2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์
  กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
  2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา
  2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2534 นายอานันท์ ปันยารชุน
  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
  2535 นายอานันท์ ปันยารชุน
  สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
  2536 นายชวน หลีกภัย
  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  2537 นายชวน หลีกภัย
  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  2538 นายชวน หลีกภัย
  สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา
  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
  2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
  รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
  2541 นายชวน หลีกภัย
  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  2542 นายชวน หลีกภัย
  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  2543 นายชวน หลีกภัย
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  2544 นายชวน หลีกภัย
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
  2546 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  รักชาติ รักพ่อแม่ ...
  พ.ศ.2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
  พ.ศ.2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
  พ.ศ.2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
  พ.ศ.2551 - พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
  พ.ศ.2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  พ.ศ.2553 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
  พ.ศ.2554 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ


  พ.ศ.2555 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"

  http://www.act.ac.th/act_baby/index.asp
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nuzing; 10-01-2012 at 12:59. เหตุผล: เพิ่มข้อมูลปี55
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน


 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์ ข้อคิดดีดีทั้งน้าน...

  ข้อคิดดีดีทั้งนั้น...แต่....ไม่เห็นปฏิบัติกันได้เลย...ตั้งแต่รุ่นแล้วแต่ปางก่อนจนถึง..ณ..บัดนี้..
  โทษใครดีอ่ะจ๊ะ
  ข้อคิดดีดีทั้งน้าน...

 3. #3
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,871
  บล็อก
  9
  ชอบทุกคำขวัญ แต่ไม่รู้เป็นไรชอบของคนนี้มากๆ อิ อิ

  - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
  - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
  - เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
  - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ Tid Sri
  วันที่สมัคร
  Jul 2007
  กระทู้
  254
  สงสารกะแต่เด็กน้อยล่ะคับ ผุใหญ่บอกไห่เฮ็ดหยังกะเฮ็ด แต่คนที่ทะเลาะกันกะคือผุใหญ่ เฮ้อออ...ปลงกับชะตาชีวิตบ้านเมือง

 5. #5
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ แรงใจ
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  กระทู้
  155
  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันธ์รักสามัคคี"

 6. #6
  มาอ่านประวัติความเป็นมาของคำขวัญวันเด็กจ้า

 7. #7
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,871
  บล็อก
  9
  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554

  พ.ศ. 2554 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •