โปรแกรมก็อยู่ที่บอร์ดดาวน์โหลด ส่วนวิธีปรับแต่งคร่าวๆ
ตามภาพ
ปรับลดขนาดของภาพด้วย TechSmith SnagIt

ปรับลดขนาดของภาพด้วย TechSmith SnagIt