ให้ยุวเกษตรรู้พอเพียง สร้างคลื่นลูกใหม่สู่ธุรกิจ [3 ม.ค. 51 - 00:16]

นายอภิชัย จึงประภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า นโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อให้นำความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ มาสร้างโอกาสและทางเลือก ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาความยากจน และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพในการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น

กรมได้ส่งเสริมการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนด้วยความสมัครใจจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกร ในตำบลต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้ร่วมกันเรียนรู้ดำเนินกิจกรรมการเกษตร ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และการงานพื้นฐานอาชีพด้านเกษตรกรรม การเตรียมความพร้อมให้เป็นเกษตรกร คลื่นลูกใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรในฟาร์ม และเป็นพลังในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย โดยในปี 2551 มีเป้าหมายฝึกอบรม จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2561-4793 หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอในพื้นที่ใกล้บ้าน.