พระคาถาภาวนา เดินทางไปต่างถิ่นหรือต่างประเทศ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

อานุภาพของ พระชัยมงคลคาถา บทนี้

เมื่อไปต่างเมือง จะให้รุ่งเรือง จงจิตภาวนา ก่อนออกเคหา
ภาวนเรื่อยไป ในเมื่อนึกได้จนถึงจุดหมาย ดินแดนถิ่นอื่น

อุกขิตบทนี้ แสนดีหนักหนา ฝูงชนเห็นหน้า รักใคร่ไมตรี
...........


หากเจริญบ่อย ๆ ลาภจะลอยมา เหมือนดังวารี
ถ้าได้บูชา ลาภผลจะเกิดมี ให้ได้ใช้สอย