พระคาถาเทพนิมิต.....

.....มะอะอุ โอม พรหมะจิตตัง พระพายเจ้าเอ๋ย
จงพัดเอาดวงจิต (ชื่อ ผู้ที่เราต้องการ) มาสู่ดวงจิต
ของข้าพเจ้า จงพัดเอาดวงจิตของข้าพเจ้า ไปสู่ดวงจิต
(ชื่อ) สัมพะหุลา อาปัตติโย อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ
เอหิ จงมา

..........พระคาถาเทพนิมิตนี้ ภาวนาเป่าลมไปให้ต้องตัว
ทำให้ดวงจิตเขาอ่อน หรือ จะพ่นควันบุหรี่ก็ได้ ใช้ใน
ทางค้าขาย หรือ ติดต่อลูกค้า ดีนักแล

.........ข้อห้าม ห้ามใช้ในทางที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
หรือ เดือดร้อนเป็นอันขาด มิฉะนั้น คาถาจะเสื่อม