............ นะโม ปะฐะมัสสะ สัมมาสัมพุทธธัสสะ (๓ หน)
............ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
............ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
............ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

............ ข้าพเจ้ามีสิ่งใด ล่วงเกิน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้มีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งปวง ท่านผู้ใดผู้หนึ่ง ขอ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ผู้มีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งปวง จงงดโทษให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอสำรวม
ระวัง ซึ่ง กาย วาจา ใจ สืบต่อไปในเบื้องหน้านี้ ในอดีต สิ่งใดที่ข้าพเจ้า อธิษฐานมา ไม่เป็นประโยชน์ ขัดขวาง และ เป็นมลทินแก่ข้าพเจ้า ที่จะบรรลุมรรคผล
นิพพาน ในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าขอถอนสิ่งนั้นทุก ๆ ประการ จงไม่เป็นมลทินแก่ข้าพเจ้าสืบไป จนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน

............ บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าประการ เพื่อนิพพานสมบัติ

.......... ข้าพเจ้า ขอมอบกายถวายชีวิตนี้ เพื่อเป็น พุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา ข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติธรรม (พระกัมมัฏฐาน) เพื่อบรรลุซึ่งสันติสุข สู่พระนิพพาน
ขออาราธนา พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ จงประมวลกับบารมีสิบทัศ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทุกภพ ทุกชาติ ตั้งแต่พุทธสมัย องค์ปฐมสัมมาสัมพุทธะ
จนถึงปัจจุบันนี้ จงเชื่อมมาอยู่ในดวงจิต ดวงธรรม ของข้าพเจ้าทุก ๆ วาระจิต เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า บรรลุโลกุตตรธรรมโดยฉับพลัน อภิบาลคุ้มครอง รักษา ข้าพเจ้า
ตลอดกาล ทุกเมื่อ จนกว่าสู่พระนิพพาน

.......... กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในฝ่ายกถศลที่สะอาดบริสุทธิ์ ขอน้อมถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อานิสงส์นี้ จงส่งผลให้เพิ่มทวีคูณ
ด้วยรัศมีธรรม ทุก ๆ วาระจิตโดยไม่ขาดสาย พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง ส่งผลให้การบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น เป็นผู้ไม่หลงใหลในโลกธรรม ๘
เป็นผู้ไม่ประมาท แตกฉานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รอบรู้ในกองสังขารทังปวง เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบาน บังเกิดทิพยจักขุ ธัมมจักขุ
ปัญญาจักขุ บรรลุโลกุตตรธรรม อุดมสมบูรณ์พูนสุขตลอดกาล จนกว่าสู่พระนิพพาน

ส่งผลเป็นกุศลนิมิต เกื้อกูลสรรพสัตว์ทุกชีวิต มุ่งบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติ เกื้อกูลพระสัทธรรมซึ่งกันและกัน อุดมสมบูรณ์พูนสุข ตลอดกาลจนกว่าสู่
พระนิพพาน

................ นิพพานะปัจจะโย โหตุ