หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 123 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 33

หัวข้อ: ประวัติ และความเป็นมาวันครูแห่งชาติ

Blogger
 1. #1
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,712

  เรื่องฮิตน่าอ่าน ประวัติ และความเป็นมาวันครูแห่งชาติ

  วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู

  ประวัติ และความเป็นมาวันครูแห่งชาติ

  ความหมาย
  ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน; ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ


  ความเป็นมาของวันครู


  วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู ด้วยเหตุนี้ในทุก ๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า“ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่ง สำหรับให้บันดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง” จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความคิดเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครู เพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้ และมีมติเห็นควรให้มีวันครูเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกันประชาชน ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดยเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้


  การจัดงานวันครู

  การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงาน งานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

  การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครู จะมีกิจกรรม ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมทางศาสนา
  2. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
  3. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

  ปัจจุบันการจัดงานวันครู ได้มีการกำหนดให้จัดพร้อมกันทั่งประเทศ สำหรับในส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการจัดงานวันครู ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ประกอบด้วยบุคคลหลายอาชีพร่วมกันเป็นผู้จัด สำหรับส่วนภูมิภาคมอบให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูขึ้นเช่นเดียวกับส่วนกลางจะจัดรวมกันที่จังหวัดหรือแต่ละอำเภอก็ได้
  รูปแบบการจัดงานในส่วนกลาง (หอประชุมคุรุสภา) พิธีจะเริ่มตั้งแต่เช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา คณะกรรมการจัดงานวันครู พร้อมด้วยครูอาจารย์และประชาชนร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑,๐๐๐ รูป หลังจากนั้นทุกคนที่มาร่วมงานจะเข้าร่วมพิธีในหอประชุมคุรุสภา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในงาน ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นายกรัฐมนตรีบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี เสร็จแล้วพิธีบูชาบูรพาจารย์โดยครูอาวุโสนอกประจำการจะเป็นผู้กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์รำลึกถึงประคุณบูรพาจารย์


  มารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู

  1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
  3. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตน ให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้
  4. รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติการใด ๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของครู
  5. ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา
  6. ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอำพราง ไม่นำหรือยอมให้นำผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษย์ชาติ
  7. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการ โดยไม่นำผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่เบียดบังใช้แรงงานหรือนำผลงานของผู้อื่นไป เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  8. ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรมไม่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
  9. สุภาพเรียบร้อยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของผู้ร่วมงานและของสถานศึกษา
  10. รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน

  ดอกไม้วันครู คือ "ดอกกล้วยไม้"

  คำปฏิญาณตนของครู
  ข้อ 1. ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
  ข้อ 2. ข้อจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
  ข้อ 3. ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็น

  บทสวดเคารพครูอาจารย์
  (สวดนำ) ปาเจราจริยา โหนติ (รับพร้อมกัน) คุณุตฺตรานุสาสกา

  ปญญาวุฑฺฒิกเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ

  ข้าขอประณตน้อมสักการ บุรพคณาจารย์

  ผู้ก่อประโยชน์ศึกษา

  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา

  แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

  ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์

  ด้วยใจนิยมบูชา

  ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา

  ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

  ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน

  อยู่ในศีลธรรมอันดี

  ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี

  แก่ชาติและประเทศไทย เทอญฯ

  คาถา ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรานุสาสกา (วสันตดิลกฉันท์)
  ข้าขอประนมกระพุ่ม
  อภิวาทนาการ
  กราบคุณอดุลคุรุประทาน
  หิตเทิดทวีสรร
  สิ่งสมอุดมคติประพฤติ
  นรยึดประครองธรรม์
  ครูชี้วิถีทุษอนันต์
  อนุสาสน์ประภาษสอน
  ให้เรืองและเปรื่องปริวิชาน
  นะตระการสถาพร
  ท่านแจ้งแสดงนิติบวร
  ดนุยลยุบลสาร
  โอบเอื้อและเจือคุณวิจิตร
  ทะนุศิษย์นิรันดร์กาล
  ไปเปื่อก็เพื่อดรุณชาญ
  ลุฉลาดประสาทสรรพ์
  บาปบุญก็สุนทรแถลง
  ธุระแจงประจักษ์ครัน
  เพื่อศิษย์สฤษฎ์คตจรัล
  มนเทิดผดุงธรรม
  ปวงข้าประดานิกรศิษ
  (ษ) ยะคิดระลึกคำ
  ด้วยสัตย์สะพัดกมลนำ
  อนุสรณ์เผดียงคุณ
  โปรดอวยพรสุพิธพรอเนก
  อดิเรกเพราะแรงบุญ
  ส่งเสริมเฉลิมพหุลสุน-
  ทรศิษย์เสมอเทอญฯ

  http://www.zabzaa.com/event/teacher.htm


 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ต้นข้าว
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  กระทู้
  610
  :)
  ครูที่ดี ดูอย่างไร..


  ปัจจุบันนี้ โลกของเราถือเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน ที่ถูกครอบงำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทำให้ประเทศเกิดความเจริญ รุดหน้าอย่างรวดเร็วในทุกด้าน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา จากความทันสมัยนั้น ก็คือคนในสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรม มีแต่ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม และด้วยการเปิดรับการไหลบ่า ของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามา ทางข้อมูลข่าวสาร ทำให้เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ โดยไม่มีการคัดกรองว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี เนื่องจากไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในเบื้องต้นให้แก่เด็ก

  จากสภาพการณ์ดังกล่าว ครู จึงถือว่ามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง ในฐานะเป็นผู้ที่สั่งสอน หรือถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ รวมทั้งเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถตระหนักได้ว่า ควรจะเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติที่ดี ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม กับพฤติกรรมของตนเอง แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น ครู จะต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเหมาะสมให้แก่ลูกศิษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเสนอบทบาทหน้าที่ของครู จรรยามรรยาท และวินัยตามระเบียบประเพณีของครู ว่าการเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง

  หน้าที่ของครูอาจารย์ที่พึงมีต่อศิษย์
  1. แนะนำดี คือ การให้คำแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และสิ่งที่ดีๆ ให้แก่ ลูกศิษย์
  2. ให้เรียนดี คือ การแนะนำส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ลูกศิษย์ ให้มีผลการเรียนที่ดี
  3. บอกศิลปะให้สิ้นเชิง ไม่ปิดบังอำพราง โดยการถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมด ที่ตนเองมีอยู่ให้แก่ลูกศิษย์
  4. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ให้การสนับสนุน และยกย่องลูกศิษย์ที่มีความประพฤติดี ให้ปรากฏแก่เด็กคนอื่นๆ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง
  5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย ปกป้องและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ จากสิ่งแวดล้อมและสิ่งยั่วยุที่ไม่ดีทั้งหลาย

  จรรยามรรยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู
  1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
  3. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์ และปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ พร้อมทั้งอุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้
  4. รักษาชื่อเสียงของตน มิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติการใดๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของครู
  5. ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา
  6. ถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอำพราง ไม่นำหรือยอมให้นำผลงานทางวิชาการของตน ไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษยชาติ
  7. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการ โดยไม่นำผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่เบียดบังใช้แรงงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นไป เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  8. ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
  9. สุภาพเรียบร้อยประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ของผู้ร่วมงาน และของสถานศึกษา
  10. รักษาความสามัคคีระหว่างครู และช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน

  จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คงจะทำให้เห็นว่า ครู ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างมาก ในการเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน เพราะในชีวิตของคนเรานั้น ถือว่าบิดา มารดา เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด เพราะเป็นผู้ที่ให้กำเนิด ให้ความรัก ความเมตตา ความห่วงใยและเสียสละเพื่อลูก ครูก็ถือเป็นผู้ที่เสียสละเช่นกัน เพราะหากครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีจรรยามรรยาทอย่างเคร่งครัดแล้ว เด็กก็จะนำไปเป็นแบบอย่าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เด็กก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

  แม้ว่าในปัจจุบันนี้ จะมีครูที่กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้น จะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อย เพราะยังมีครูอีกเป็นจำนวนมาก ที่มีจิตสำนึกของความเป็นครูอย่างแท้จริง พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตน ดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรม ให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทาง ในการประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้ต่อไปในอนาคต และในโอกาสที่ วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีที่จะเวียนมาถึงนี้ ลูกศิษย์ทั้งหลาย จึงสมควรน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณ และแสดงความเคารพสักการะ ต่อครูผู้มีพระคุณ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กฤษณา พันธุ์มวานิช สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 3. #3
  วันนี้วันครูเด็กน้อย...ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้คุณพ่อคุณแม่ ผุเป็นครูคนแรกของเด็กน้อย และครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนเด็กน้อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ให้ได้เป็นผุใหญ่ในวันนี้ ทำให้คนปึกที่มีความรู้ มีงานทำ มีเงินใช่ จงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เงินทองลั่งไหลเข้ามา บ่อดบ่อยากและเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ต่อไปด้วยเทอญ :)

 4. #4
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,442
  บล็อก
  5
  คำขวัญวันครูปี 51 " ครูของแผ่นดิน เลิศ ศิลปศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา"


  " พระคุณครู "
  พระคุณครูใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งฟ้า
  ทั่วสุธาน้อมบูชาท่านเหนือเศียร
  เพราะครูเปรียบดังประกายจากแสงเทียน
  ให้ศิษย์เรียนรู้โลกอันกว้างไกล
  ศิษย์คนนี้จะจำคำครูสอน
  เป็นคำวอนให้อนาคตศิษย์สดใส
  ศิษย์รู้ว่าครูรักศิษย์ดั่งหทัย
  ในดวงใจศิษย์มิลืมพระคุณครู
  --------------------------
  ขอมอบให้คนมีครูและคนเป็นครูมืออาชีพทุกคนค่ะ
  จากใจ ยายหนูซิง

 5. #5
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,442
  บล็อก
  5

  คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  การจัดงานวันครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง แรกๆก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา) ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้

  พ.ศ. 2522 - การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป เจ้าของคำขวัญ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

  พ.ศ. 2523 - เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู เจ้าของคำขวัญ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

  พ.ศ. 2524 - ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย เจ้าของคำขวัญ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัตฃ

  พ.ศ. 2525 - ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป เจ้าของคำขวัญ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

  พ.ศ. 2526 - อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน เจ้าของคำขวัญ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

  พ.ศ. 2527 - ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด เจ้าของคำขวัญนายชวน หลีกภัย

  พ.ศ. 2528 - การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป เจ้าของคำขวัญนายชวน หลีกภัย

  พ.ศ. 2529 - ครูคือผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย เจ้าของคำขวัญ นายชวน หลีกภัย
  พ.ศ. 2530 - ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี เจ้าของคำขวัญ นายมารุต บุญนาค
  พ.ศ. 2531 - ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายมารุต บุญนาค
  พ.ศ. 2532 - ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
  พ.ศ. 2533 - ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
  พ.ศ. 2534 - ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
  พ.ศ. 2535 - ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ เจ้าของคำขวัญ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
  พ.ศ. 2536 - ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
  พ.ศ. 2537 - ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
  พ.ศ. 2538 - อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
  พ.ศ. 2539 - ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน เจ้าของคำขวัญ นายสุขวิช รังสิตพล
  พ.ศ. 2540 - ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา เจ้าของคำขวัญ นายสุขวิช รังสิตพล
  พ.ศ. 2541 - ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายชุมพล ศิลปอาชา
  พ.ศ. 2542 - ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา เจ้าของคำขวัญ นายปัญจะ เกสรทอง ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู เจ้าของคำขวัญ นางเซียมเกียว แซ่เล้า
  พ.ศ. 2543 - ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เจ้าของคำขวัญ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา เจ้าของคำขวัญ นายประจักษ์ เสตเตมิ
  พ.ศ. 2544 - พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู เจ้าของคำขวัญ นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์
  พ.ศ. 2545 - สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู เจ้าของคำขวัญ นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี
  พ.ศ. 2546 - ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู เจ้าของคำขวัญ นางสมปอง สายจันทร์
  พ.ศ. 2547 - ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู เจ้าของคำขวัญ นางสาวพรทิพย์ ศุภกา
  พ.ศ. 2548 - ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบุชาครู เจ้าของคำขวัญ นายประจักษ์ หัวใจเพชร
  พ.ศ. 2549 - ครูดีเป็นศรัแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู เจ้าของคำขวัญ นางพรรณา คงสง
  พ.ศ. 2550 - สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู ปี เจ้าของคำขวัญ นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์
  พ.ศ. 2551 - ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา เจ้าของคำขวัญ นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

  คำขวัญวันครู ๒๕๕๒
  "ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู"

  เป็นคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ.2552
  ของ นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์

 6. #6
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,442
  บล็อก
  5

  re: ประวัติ และความเป็นมาวันครูแห่งชาติ

  re: ประวัติ และความเป็นมาวันครูแห่งชาติ
  แด่...คุณครูด้วยดวงใจ.....ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านค่ะ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nuzing; 16-01-2012 at 21:53.

 7. #7
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ท้าวมนตรี
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  ที่อยู่
  รังสิต
  กระทู้
  419
  :heart::heart::heart:ผมขอระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านครับ ปีใหม่ก่าได่พ่อคุณครูสมัยตอนเฮียนชั่นประถม ผมเอิ้นท่านว่าครู เพราะคำว่าครูมีความหมายเกินกว่าจะอธิบายหยังได่ มีครูท่านหนึ่งได่ข่าวว่าเพิ่นป่วยอยู่ ขอให่ท่านหายเร็วๆครับ คั่นเมือบ้านคราวได่ ศิษย์จะไปยาม ไปกราบครับ..ด้วยความเคารพอย่างสูง....
  ท้าวมนตรี:heart::heart::heart:

 8. #8
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นัย..กระจอก
  วันที่สมัคร
  Dec 2009
  กระทู้
  29

  พบปะพูดคุย นัย..กระจอก

  ครับ ขอแจมนำแน่ในฐานะ ค อู คู คือกัน
  อุดมการณ์ครู กระจอก คนหนึ่ง
  ครูพึง…

  …พูด เพื่อให้เขา ฟัง
  …สั่ง เพื่อให้เขา ทำ
  ...ย้ำ เพื่อให้เขา รู้
  เอ็นดู เพื่อให้เขา อบอุ่น
  …สนับสนุน เพื่อให้เขา ได้เรียน
  …ติเตียน เพื่อให้เขา แก้ไขข้อบกพร่อง
  …ยกย่อง เพื่อให้เขา มีกำลังใจ
  …เอาใจใส่ เพื่อให้เขา ไม่เดินผิดทาง
  …เป็นตัวอย่าง เพื่อให้เขา ได้ดู
  …เป็นครู เพื่อให้ครู เก่ง ดี มีความสุข
  เพราะเขา คือ
  …น้อง ที่ต้องการ คำตักเตือน
  …เพื่อน ที่ต้องการ ประสบการณ์
  …ลูกหลาน ที่ต้องการ ฝึกอ่านเขียน
  …นักเรียน ที่ต้องการ ความรู้คู่คุณธรรม

 9. #9
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นัย..กระจอก
  วันที่สมัคร
  Dec 2009
  กระทู้
  29

  นัย..กระจอก

  จากคนเป็นครู "  ครูวันนี้...จากศิษย์แสบ...มาเป็นครู
  ได้เฝ้าดู...ศิษย์ของครู...ค่อยเติบใหญ่
  คอยช่วยแนะ...ชี้ทาง...ด้วยเต็มใจ
  ไม่เลือกว่า...เป็นลูกใคร...ใหญ่หรือจน
  .
  .
  .
  ครูวันนี้...มีศิษย์แสบ...อยากเป็นครู
  ได้เฝ้าดู...ศิษย์เป็นครู...เป็นผู้ใหญ่
  ค่อยช่วยแนะ...ชี้ทาง...รุ่นต่อไป
  เท่านี้ครู...สบายใจ...ไม่กังวล
  .
  .
  .
  ครูวันนี้...มือยังมี...ไม้เรียวอยู่
  ครูจะสู้...เจ้าจงรู้...แรงตีครูล้างความเขลา
  ด้วยไม้เรียว...ในมือครู...ตีหนักเบา
  ให้ความเขลา...ที่บังเจ้า...สลายไป
  .
  .
  .
  ครูวันนี้...มือไม่มี...ไม้เรียวแล้ว
  มีเพียงความ...รักผ่องแผ้ว...ให้เหล่าศิษย์
  ครูอยากขอ...ศิษย์ของครู...ช่วยกันคิด
  ให้บ้านเรา...พ้นวิกฤษ...พ้นเพศภัย
  .
  .
  .
  ตัวฉันเป็นครู...สอนอยู่กันดาร...แม้กายทรมาณ...แต่ใจฉันเป็นสุข
  ตัวฉันเป็นครู...สอนอยู่ชายแดน...อันตรายเหลือแสน...แต่ใจฉันเป็นสุข
  ตัวฉันเป็นครู...สอนให้ศิษย์เรียนรู้วิชา...แม้ศิษย์บางคนไม่เห็นค่า...แต่ใจฉันเป็นสุข
  ตัวฉันเป็นครู...ตำแหน่งดูไม่หรูนัก...แม้โดนดูถูกจากคนรู้จัก...แต่ใจฉันเป็นสุข
  ตัวฉันเป็นครู...แม้จะรู้ว่าเป็นงานหนัก...ฉันได้ทำงานที่ฉันรัก...หัวใจฉันเป็นสุข

 10. #10
  Miss Papaya
  ศิลปิน นักแสดง
  แม่ครัวบ้านมหา
  สัญลักษณ์ของ สาวผู้ฮ้าย
  วันที่สมัคร
  Jun 2008
  กระทู้
  1,300
  หนูจำได้ครูสอน ป.1 จบ ป.4 กะย้าย ลาบ้านเก่าหนี

  จำบ่ลืมเลยจ้า หนูรักคุณครูค่ะ

  ธุจ้า ธุจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •