เยาวชนไทยฤาถูกต้องตามพุทธทำนาย

ทุกครั้งที่เราทำกรรมดี ด้วยกาย วาจา และใจ เรียกว่า กุศลกรรม จิตใจเราก็สะสมนิสัยอ่อนโยนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นต้นว่า สร้างคุณงามความดี ตอบแทนพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทำให้จิตใจเต็มไปด้วยคุณธรรม คือความกตัญญูกตเวที เช่นเดียวกัน หากเราส่งความปรารถนาดีแก่บุคคลอื่น แก่สรรมสัตว์ที่มีชีวิต จิตใจเราก็มีความสุภาพอ่อนโยน มีเมตตาธรรมเพิ่มมากขึ้นอีก ยิ่งมีการฝึกสติ ฝึกอบรมจิตใจให้มีสมาธิ โดยการเจริญภาวนา ก็จะบังเกิดทำให้เรามีสติปัญญา เฉลียวฉลาด หากปฏิบัติทุกวันหรือทุกคืน สะสมบุญญาบารมีไว้ อำนาจวาสนาดี ๆ ก็จะบังเกิดแก่เราเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

สามีภรรยา ก่อนนอนหมั่นสร้างคุณงามความดีด้วยการไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบิดามารดา ญาติมิตรที่ล่วงลับไปประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จิตใจก็เติมเปี่ยมไปด้วย คุณธรรม เทพบุตร เทพยดา ก็อยากลงมาปฏิสนธิ และเมื่อคลอดออกมาอยู่รอดเป็นทารก ก็ย่อมจะต้องมีคุณธรรมเหมือนพ่อแม่ กล่าวคือ เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวที มีเมตตาธรรม และมีสติปัญญาสูง เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมา ก็เป็นยาวชนที่ดี เป็นประชาชนที่ดี และเป็นพลเมืองดีของสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ไม่สร้างความทุกข์ใจแก่พ่อแม่ ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่สังคม ผู้รู้หรือบัณฑิตให้การยอมรับสรรเสริญ คุณงามความดี พ่อแม่ก็มีความชื่นใจ ภูมิใจ แต่ความเป็นจริงของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ เยาวชนไทยฤาจะถูกต้องตามพุทธทำนายกระมัง เพราะเยาวชนเปลี่ยนไป ต่างประพฤติผิดแผกไปจากขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ เช่น

เรียนโดด - ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียน

เกาะอก - คิดว่าตนเองเป็นคนนำสมัย

สายเดี่ยว - ถือว่าตนเองล้าสมัย ย้อนยุค

เอวลอย - เข้าใจตนเองว่าเป็นคนล้ำสมัย

เที่ยวดึก - ติดอบายมุข

ส้นตึก - ไม่สำรวจตนเองชอบลัทธิเอาอย่าง

มือเติบ - ไม่มีงานทำผลาญเงินพ่อแม่

ใจแตก - พากันหลงแสงสีสิ่งแวดล้อม

แหกคอก - ไม่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เสียสาวเมื่ออายุยังน้อย

นอกครู - ชอบลบหลู่ครู อาจารย์ ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้

ไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ - เห็นพ่อแม่เป็นหัวหลักหัวตอ

แลตอ - ชอบปิ้นปอก กลับกลอก ยอกย้อน เถียงคำไม่ตกฟาก

................................................................................

ขอบคุณเนื้อหาจากเวปไซต์ watsunmamout ธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงาม