เกิดมาเป็น ชีวิต จงคิดเถิด
ว่าโชคดี ที่ได้เกิด ด้วยกุศล
มีสมญา เรียกชื่อ ว่าคือ (คน)
นั่นคือผล บุญกรรม ที่ทำมา

ต่างจากสัตว์ เดรัจฉาน สันดานยาบ
เพราะเคยบาป เกลือกกลั้ว ชั่วหนักหนา
ในชาตินี้ ไม่มีบุญ หนุนนำพา
ในชาติหน้า ไม่พ้นกรรม ต้องจำทน

แต่มนุษย์ เรานี้ โชคดีกว่า
ก็เพราะว่า มีช่องทาง สร้างกุศล
ศีลรักษา สมาธิ บำเพ็ญตน
เกิดเป็นคน จึงควรทำ แต่กรรมดี