เปะปะกระทู้

ป่วย เจ็บจำเพาะข้อ สังขาร
สาย สายรถติดนาน หน่ายอ้าง
ลา หลบเล่าหลากภาระ พาเบื่อ งานเอย
ขาด ค่ำขาดเช้าข้าง จิตข้องงานเขิน ฯ

ก่อ เล็กก่อน้อยก่อ กรรมดี
ร่าง ยกร่างถูกวิธี เที่ยงแท้
สร้าง สรรซึ่งศักดิ์ศรี สมเหมาะ
ตัว จึงจักเจริญดีแปล้ เปี่ยมดีเกษม ฯ

หนอง หนึ่งในมนุษย์นี้ หนักหนา
น้อย นักใครจักขลา คลาดพ้น
รอย กามก่อกรรมปรา- กฎป่วน
โค ถึกคึกเหลือล้น ไป่ล้ำโลกีย์

ตัว กูเกิดแก่แล้ว ควรละปาบเอย
กู ก่อกรรมกูผละ ไป่พ้น
ของ เราย่อมเรากะ เกณฑ์กฎเราเอย
กู ชั่วกูดีล้น ดอกล้วนกูเล็ง ฯ

ธ.ที่ราบสุง / เรียบเรียง::)::)