กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: ก่อนจะรักคิดให้ดี

Blogger
 1. #1
  นัยกระจอก
  Guest

  ก่อนจะรักคิดให้ดี


  คิดดี ๆ ก่อนที่จะรักใคร


  ..ข้อห้ามของความรัก..

  อ ย่ า รั ก . . . เ พ ร า ะ ส ง ส า ร::)::)

  เ ข า รู้ ค ง ท ร ม า น ใ จ

  อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง คิ ด ว่ า ล อ ง ๆ ค บ ไ ป

  แ ต่ เ ธ อ จ ง เ ชื่ อ ใ จ ใ น ตั ว เ ข า

  อ ย่ า รั ก . . . เ พ ร า ะ เ พื่ อ น ว่ า ดี

  เ พ ร า ะ ค น ค น นี้ อ า จ ไ ม่ ไ ด้ รั ก เ ร า

  แ ต่ รั ก เ พ ร า ะ เ ธ อ รั ก เ ข า

  แ ล ะ มั่ น ใ จ จ ะ ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น

  อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง คิ ด ว่ า พ อ ค บ ไ ด้

  ถ้ า เ ข า ไ ม่ ใ ช่ ค น ที่ เ ธ อ ฝั น

  อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง แ ค่ ฆ่ า เ ว ล า ไ ป วั น ๆ

  เ พ ร า ะ เ ธ อ กำ ลั ง ฆ่ า ค น ค น นั้ น ใ ห้ ค่ อ ย ๆ ต า ย

  อ ย่ า รั ก ถ้ า หั ว ใ จ เ ธ อ กำ ลั ง ก ล้ำ ก ลื น

  เ พ ร า ะ เ ธ อ ค ง ไ ม่ อ า จ ฝื น
  ให้ ค ว า ม รั ก มี ค ว า ม สุ ข ไ ด้

  อ ย่ า รั ก ค น ที่ ผ่ า น เ ข้ า ม า แ ล้ ว ผ่ า น ไ ป

  แ ต่ จ ง รั ก ค น ที่ เ ธ อ ห ยุ ด เ ข า ไ ว้ ด้ ว ย รั ก

  อ ย่ า รั ก แ ล ะ รี บ จ ะ ผู ก พั น

  ถ้ า ค น ๆ นั้ น เ ธ อ พึ่ ง รู้ จั ก

  อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ จ . . . ใ ห้ รั ก ใ ค ร ง่ า ย ๆ นั ก

  จ ง ดู ใ จ กั น สั ก พั ก ก่ อ น จ ะ เ ชื่ อ ใ จ

  อ ย่ า รั ก . . . ใ ค ร ห ล า ย ๆ ค น

  เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ท น เ ป็ น ร อ ง ไ ด้

  แ ต่ รั ก ค น ที่ เ ธ อ พ ร้ อ ม จ ะ ใ ห้ เ ข า ทั้ ง หั ว ใ จ

  แ ล ะ พ ร้ อ ม จ ะ เ คี ย ง ข้ า ง กั น ไ ป

  . . . ชั่ ว นิ รั น ด ร์
  ถ้าคุณทำได้ดังนี้คุณก็จะไม่เป็นทุกข์กับความรัก
  ::)::)

 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวดอนโบม
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  กระทู้
  1,552
  กะต้องห้ามใจเจ้าของให้มันได้

  คนจั่งบ่าวนัยเห็นไผกะคือสิมักเบิดดดดดดดแล่ว

 3. #3
  น้ำตาล
  Guest
  แม่นคักอ้ายนพ..อ้ายนัย คนไค หล่อพะนะหืยยย..ไปเฮ็ดให้มันได่ก่อนเด้อจ้าอ้าย..สุดหล่อนะย่ะ::)::)

 4. #4
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ หมูน้อย
  วันที่สมัคร
  Jul 2007
  ที่อยู่
  เหนือสุดในสยาม
  กระทู้
  2,046
  บล็อก
  17
  อ ย่ า รั ก ค น ที่ ผ่ า น เ ข้ า ม า แ ล้ ว ผ่ า น ไ ป
  แ ต่ จ ง รั ก ค น ที่ เ ธ อ ห ยุ ด เ ข า ไ ว้ ด้ ว ย รั ก

  อ ย่ า รั ก แ ล ะ รี บ จ ะ ผู ก พั น
  ถ้ า ค น ๆ นั้ น เ ธ อ พึ่ ง รู้ จั ก

  อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ จ . . . ใ ห้ รั ก ใ ค ร ง่ า ย ๆ นั ก
  จ ง ดู ใ จ กั น สั ก พั ก ก่ อ น จ ะ เ ชื่ อ ใ จ
  8)8)

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •