น้องง้วหรือน้องควายนี่ บ่เกี่ยวกับการนับญาติเด้อครับ แต่หมายถึงรกวัวหรือรกควาย
ยามวัวหรือควายตกลูกก็จะมีรกออกมาด้วย
น้องควายกะกินได้
น้องงัวกะกินได้
แต่น้องเมียนี่ อยากกินอยู่ ตะว่าเมียบ่ให้กินเนาะ
::)::)