♦..ทำดีไม่ได้ดี เพราะกรรมเก่าที่ไม่ดีกำลังส่งผล.. ♦ที่ชอบพูดกันพร่ำเพรื่อในยุคนี้สมัยนี้ว่า ทำดีไม่ได้ดี ทำไม่ดีกลับได้ดีนั้น แม้จะให้ถูกต้องควรต้องขยายความให้ยาวออกไปด้วย เช่นว่าทำดีไม่ได้ดี เพราะกรรมเก่าที่ไม่ดีกำลังส่งผล

ทำไม่ดีกลับได้ดีเพราะกรรมเก่าทีดีกำลังส่งผล
แม้กล่าวขยายให้สมบูรณ์ดังนี้ ก็จะได้ความเข้าใจในเรื่องผลของกรรม ชัดเจนต้องขึ้น คือกรรมนั้นแม้ทำแล้ววันหนึ่งต้องให้ผล จนสามารถทำให้กรรมปัจจุบันต้องส่งผลช้าไปได้ คือกรรมดีในปัจจุบันไม่อาจส่งผลดีได้ทันที เมื่อมีผลของกรรมไม่ดีที่แรงกว่า หรือกรรมไม่ดีในปัจจุบัน ไม่อาจส่งผลไม่ดีได้ทันที เมื่อมีผลของกรรมดีในอนาคตแรงกว่า.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก