พระนิพนธ์
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สิ่งที่ควรนึกไว้เสมอในชีวิตนี้ก่อนจะมาเป็นเราแต่ละคนในภูมิของมนุษย์ ต่างก็ได้เป็นอะไรมาแล้วมากมาย
นับชนิดนับชาติไม่ได้ เป็นกันทั้งเทวดา สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก
รวมทั้งมนุษย์ ชายหญิง คนมี คนจน คนสวย คนไม่สวย คนพิการ คนไม่พิการ
อายุสั้น อายุยาว ขาว ดำ ไทย จีน แขก ฝรั่ง
ต่างเคยมีเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้น แม้เป็นผู้ระลึกชาติได้ก็จะสลดสังเวชยิ่งนัก
และอาจจะสละละวางความโลภ ความโกรธ ความหลงได้เป็นอันมาก

เห็นสุนัขขี้เรื้อนสักตัว…แล้วลองนึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเช่นเดียวกัน
เคยกระเซอะกระเซิง เที่ยวหาอาหารกิน ถูกคนตี ถูกสุนัขด้วยกันกัด
ถูกใครทั้งหลายที่มาประสบพบผ่าน แสดงกิริยาวาจารักเกียจ เกลียดชัง
ไม่ยอมแม้จะให้เข้าใกล้เพื่ออาศัยร่มเงา กันแดดกันฝน
ก้อนอิฐก้อนหินก็ถูกทุ่มใส่ให้ต้องถึงกับเลือดตกยางออก ตกใจกลัวภัยนานา
แต่จะบอกกล่าวอ้อนวอนให้ผู้ใดเห็นใจ...ก็ทำไม่ได้ อย่างมากก็ได้แต่เพียง
เปล่งเสียงโหยหวนที่หามีผู้ใดเข้าใจในความทุกข์ร้อนไม่
แม้ได้นึกไปในอดีตเช่นนี้...สมมติตัวเองว่าในภพชาติหนึ่งเป็นเช่นนี้
นึกให้จริงจังเช่นนี้ก็จะเกิดความกลัวกรรม...เพราะย่อมได้ความเข้าใจได้ว่า
กรรมไม่ดีแน่แท้ที่ทำให้ชีวิตต้องเป็นเช่นนี้


เอกสารอ้างอิง : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. ชีวิตนี้สำคัญนัก : กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา