ข้อคิดจากท่านดาไล ลามะ


When you lose, don't lose the lesson / เมื่อคุณสูญเสีย อย่าสูญเสียบทเรียน

Respect for self, respect for others, responsibility for all your actions / เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

Don't judge someone but judge yourself and prove to be successful / อย่าตัดสินผู้อื่นจากภายนอก แต่ให้ตัดสินตัวเองและพัฒนาจนไปสู่ความสำเร็จ

Learn the rules so you know how to break them properly / เรียนรู้กฏเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วคุณจะรู้วิธีที่จะแหกกฏอย่างถูกต้อง

Don't let a little dispute injure a great friendship / อย่าให้ความขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำลายมิตรภาพ

When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it / ทันทีที่คุณรู้ว่าคุณทำผิด ให้รีบแก้ไขมันให้ถูกต้องทันที

Spend sometimes alone everyday / ใช้เวลาอยู่กับตัวเองทุกวัน

Open your arm to change, but don't let go of your values / เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลง แต่อย่าทำให้ตัวเองหมดคุณค่า

Remember that silence is sometimes the best answer / จำไว้เลยว่า ความเงียบ บางครั้งเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

Live a good, honorable life. Then when you get older and think back you'll be able to enjoy it a second time / มีชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติ มีศีลธรรม ดังนั้น เมื่อคุณอายุมากขึ้นและคิดถึงความหลัง คุณจะสามารถมีความสุขได้อย่างภาคภูมิ

A loving atmosphere in your home is the foundation for your life / บรรยากาศแห่งความรักภายในบ้าน ช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้ชีวิตคุณ

In disagreements with love ones, deal only with the current situation don't bring up the past / เมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกับคนรัก ให้ใช้เหตุผล ไม่ใช่อารมณ์ และให้จัดการปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่ขุดคุ้ยจากความผิดหรือความบาดหมางในอดีต

Share your knowledge. It's a way to achieve immortality / แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน จะทำให้มีแต่ความสำเร็จ

Once a year, go someplace you've never been before / อย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งปี ให้เดินทางไปในสถานที่ใหม่ ๆ ที่คุณไม่เคยไป

Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other / จำไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด เมื่อความรักของกันและกัน มีค่ากว่าความต้องการของตนเอง

Don't cooking without love / ทำอาหารใส่ความรักด้วย

Get a chance to know new people but don't forget to keep your old friendship / เปิดโอกาสให้ตนเองได้รู้จักกับคนกลุ่มใหม่ ๆ หรือมีเพื่อนใหม่เพิ่ม แต่ต้องไม่ลืมสานความสัมพันธ์กับเพื่อนกลุ่มเดิม

When you are crazy, don't decide anything it will be make you so upset because it is always wrong / เมื่อคุณบ้าคลั่ง อย่าตัดสินอะไรลงไป มันจะทำให้คุณเสียใจอย่างที่สุด เพราะมันจะผิดเสมอ

Be love and gentle with the earth, you will feel loved / เรียนรู้ที่จะรักและอ่อนโยนกับสรรพสิ่งในโลก แล้วคุณจะรู้สึกว่าถูกรักตอบเช่นกัน

When you take, know how to give / เมื่อจะรับ ต้องรู้จักให้ให้เป็น

Don't waste your time blame the others and don't look down yourself / อย่ามัวแต่โทษผู้อื่น และอย่ามัวแต่ดูถูกตัวเอง

Don't take advantage on someone just for your community / อย่าเอาเปรียบผู้อื่น เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องของตน

Be aware that men fall in love faster than women, they also fall out of love faster / ให้ระวังผู้ชายที่ตกหลุมรักเร็วเกินไป พวกเขามักจะเลิกรักได้ไวเหมือนโกหก

Act independent or alone, but don't be lonely / โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย

If you are depress, change your attitude... be new you / ถ้าทุกข์ เปลี่ยนความคิดตัวเองซะใหม่ให้มีสุข

Everything in life is not lasting, nothing can be powerful except your mind / ทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจัง และไม่มีอะไรเลยที่จะยิ่งใหญ่ นอกจากใจของคุณเอง

When you down don't take it important, in others minute things change / เมื่อคุณผิดหวังหรือเสียใจ อย่าเก็บมันมาใส่ใจ เพราะนาทีถัดมา หลายสิ่งในชีวิตก็เปลี่ยนไป