พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร" (พระแก้วมรกต) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม "พระสยามเทวาธิราช" พระบรมมหาราชวัง "พระพุทธชินราช" วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก "พระศาสดา" วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ "พระพุทธโสธร" วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา "พระพุทธเทวปฏิมากร" วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ "พระศรีศากยมุนี" วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

"พระพุทธไตรรัตนนายก" วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา "หลวงพ่อบ้านแหลม" วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม "พระศรีอริยเมตไตร" (หลวงพ่อโต) วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ "หลวงพ่อโต" วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี "พระพุทธไสยาสน์" วัดป่าโมก อ่างทอง "พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธปูชนียบพิตร" วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

"หลวงพ่อเพ็ชร์" วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ "พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์" วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ "หลวงพ่อทอง" วัดเขาตะเครา เพชรบุรี "พระอินทร์แปลง" วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา "พระอจนะ" วัดศรีชุม สุโขทัย "พระมหาธรรมราชา" วัดไตรภูมิ เพชรบูรณ์ "หลวงพ่อเพชร" วัดท่าหลวง พิจิตร

สำหรับพระธาตุเจดีย์องค์สำคัญๆ ที่เป็นที่สักการะของประชาชนไทยมีดังนี้ "พระธาตุหริภุญชัย" ลำพูน "พระพุทธบาทสระบุรี" สระบุรี "พระธาตุช่อแฮ" แพร่ "พระธาตุดอยสุเทพ" เชียงใหม่ "พระธาตุพนม" นครพนม "พระปฐมเจดีย์" นครปฐม "พระมหาธาตุเจดีย์" นครศรีธรรมราช "พระเจดีย์พระบรมธาตุไชยา" สุราษฎร์ธานี "พระบรมบรรพต" (ภูเขาทอง) กรุงเทพฯ

ด้านศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ดังนี้ "ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร" สักการะหลักเมือง ไหว้พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเทพไชยศรี "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" (วัดพระแก้ว) ไหว้พระแก้วมรกต "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" (วัดโพธิ์) นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ฝ่าพระบาทประดับมุกลวดลายภาพมงคล 108 ประการ

"ศาลเจ้าพ่อเสือ" ไหว้ศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า "วัดสุทัศนเทพวราราม" ไหว้พระศรีศากยมุณี "วัดชนะสงคราม" ไหว้พระประธานในโบสถ์ และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) "วัดระฆังโฆสิตาราม" สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธาน "วัดอรุณราชวราราม" ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ "วัดกัลยาณมิตร" ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระโตริมน้ำตามตำนานกรุงศรีอยุธยา