ไผว่าเวียงจันทร์เศร้าสาวพนางอย่าฟ้าวว่าป่าไผ่ยังส้วยล่วยป่ากล้วยยังส้ายล่ายสิไปเศร้าบ่อนได