กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: โอวาทปาฏิโมกข์

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ ฅนภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  2,458
  บล็อก
  1

  ความเยือกเย็น โอวาทปาฏิโมกข์


  โอวาทปาฏิโมกข์

  โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่
  พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุ
  วนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา), คาถา
  โอวาทปาฏิโมกข์ มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน)

  สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
  สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ
  ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
  นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
  น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
  สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ
  อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
  มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
  อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ


  แปล : การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของ
  พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
  ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น
  ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
  การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่ง
  นอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
  ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

  โอวาทวรรค ตอนที่ว่าด้วยเรื่องให้โอวาทแก่นางภิกษุณี เป็นต้น, เป็นชื่อวรรคที่ ๓ แห่งปาจิตติยกัณฑ์ ในมหาวิภังค์
  พระวินัยปิฎก

  โอวาทานุสาสนี คำกล่าวสอนและพร่ำสอน, คำตักเตือนและแนะนำพร่ำสอน

  โอษฐ์ ปาก, ริมฝีปาก

  โอสารณา การเรียกเข้าหมู่, เป็นชื่อสังฆกรรมจำพวกหนึ่ง มีทั้งที่เป็นอปโลกนกรรม (เช่น การรับสามเณรผู้กล่าวตู่
  พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งถูกนาสนะไปแล้วและเธอกลับตัวได้) เป็นญัตติกรรม (เช่น เรียกอุปสัมปทาเปกขะที่สอนซ้อม
  อันตรายิกธรรมแล้วเข้าไปในสงฆ์) เป็นญัตติทุติยกรรม (เช่น หงายบาตรแก่คฤหัสถ์ที่กลับตัวประพฤติดี) เป็นญัตติ
  จตุตถกรรม (เช่นระงับนิคหกรรมที่ได้ทำแก่ภิกษุ)

 2. #2
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

  ที่วัดผาเกิ้งของเด็กน้อยเวลาสวดมนต์ กะสิมีบท สวดโอวาทปาติโมกข์ นำจ้า...เด็กน้อยชอบบทนี้เพราะเป็นหัวใจของพระพุทธศานาจ้า

  สวดโอวาทปาติโมกข์

  สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
  การไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่ง

  กุสะลัสสูปะสัมปะทา
  การทำบุญทำกุศลให้บริบูรณ์หนึ่ง

  สะจิตตะ ปะริโยทะปะนัง
  การทำจิตใจให้สะอาด ผ่องใสหนึ่ง

  เอตัง พุทธานะสาสะนัง
  สามอย่างดังที่ว่ามานี้ เป็นยอดคำสอนของพระพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์

  ขันตี ประระมัง ตะโป ตีติกขา
  ความอดทนคือความอดกลั้น เป็นความเพียรเครื่องเผากิเลส อย่ายอดเยี่ยม

  นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
  พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมยอดเยี่ยม

  นะ หิปัพพะชิโต ปะรูปะฆาติ
  ผู้ยังทำร้ายบุคคลอื่น และสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้ออกบวช

  สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
  ผู้ยังเบียดเบียนบุคคลอื่น และสัตว์อืน ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ ผู้สงบ

  อะนูปะวาโท
  การไม่นินทาว่าร้อยผู้อื่นหนึ่ง

  อะนูปะฆาโต
  การไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่ง

  มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสสมิง
  การรู้จักประมาณ ในการบริโภคอาหารหนึ่ง

  ปันตัญ จะ สะยะนาสะนัง
  การนั่งและการนนอน บนที่นั่งที่นอน อันสงบสงัดหนึ่ง

  อธิจิตเต จะ อาโยโค
  การประกอบความเพียร ในการทำจิตให้ประเสริฐสูงสุดหนึ่ง

  เอตัง พุทธานะสาสะนัง
  หกอย่างดังที่ว่ามานี้ เป็นยอดคำสอน ของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

  *************  ปล. พิมพ์แล่วยังบ่ได้ตรวจสอบเด้อจ้า...จะไปอาบน้ำทำงานแล่วจ้า

 3. #3
  มื้อนี้วันมาฆบูชา...เด็กน้อยกะไปใส่บาตรมาจ้า...สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

  กับข้าวที่ใส่บาตรจ้า
  16.45 น. เดินทางไปเวียนที่วัดเบญจมบพิตร...ดูภาพละกันจ้า

  พระพุทธชินราช..
 4. #4
  นัยกระจอก
  Guest

  นัย..กระจอก

  ใสละเด็กน้อย ไปทำบุญวัดใด๋น้อ บ่จำเป็นบ่ต้องใส่ดอกน้ำอัดลม มันบ่มีประดยชน์ต่อพระดอก พระพุทธรูปกะกินบ่เป็น (กะบอกเอาบุญสั่นดอก)::)::)

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •