พระคาถาบูชาพ่อร.5 ธูป 9 ดอก ตั้งนะโมสามจบ
พระสยามมิน ทะโร วะโร อัตตัง พุทธะสังฆิ หิติอรหัง
วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปิโยเทวา มนุสานัง
ปิโยพรหมานะ มุคคะโม ปินัน หริยัง นะมามิหัง