" การใช้เครื่องหมายกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง "
ด้วย เครื่องหมายกากบาทแดงและเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาว เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองให้เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาด เพื่อใช้ในการคุ้มครองผู้บาดเจ็บ และบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในยามสงคราม และเป็นเครื่องหมายที่สมาชิกขององค์กรกาชาดใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของตนในยามสงบ แต่ปรากฏว่าปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเครื่องหมายกาชาดไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยบริษัท ห้างร้าน สถานพยาบาล ฯลฯ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย นำเครื่องหมายกาชาดไปใช้ในทางเชิงพาณิชย์ โดยมิได้มีการขออนุญาต ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการผิดพระราชบัญญัติกาชาดปี พ.ศ.2499 ซึ่งมีความผิดทั้งปรับและจำ ดังนั้น หากมีผู้ใดพบเห็นการใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิด ขอให้แจ้งสภากาชาดไทย ที่สำนักงานบริหาร 1871 ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4037-8 e-mail: intertrc@redcross.or.t

ที่มา www.budpage.com