เป็นคำวิเศษบอกปริมาณ
หมายถึง มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เพียงพอกับความต้องการ (ซึ่งความจริงมันน่าจะมากกว่านี้)

ตัวอย่างเช่น หมอลำเอกชัย มีเงิน "พอกะจา"นิ บ่พอสิเป็นค่ารถไปฮอดงานมหาพาแลงที่กุงเทพได้พอกะจา