ตกตาว่าได้ลงม้วน..............บ่เป็นบุงกะให้เป็นกะต่า
คัดบ่เป็นกระช้า..................กะให้เป็นข้องใส่หอย
คัดบ่เป็นกลอนเฮือน............กะให้เป็นกลอนเล้า
คัดบ่เป็นอันใด๋แท้...............ให้ถุยลุยลงเป็นนกไก่
คัดบ่เป็นแท้แท้..................สิยอม้วนใส่ไฟ...เผาถิ่มอี่หลีเด้อ ;d::)