กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: .. * L o v E r * ..

Blogger
 1. #1
  Oo กามเทพน้อย oO
  Guest

  เศร้าซึม .. * L o v E r * ..


  >> คิ ด ถึ ง เ ข า ทำ ไ ม ? ( เ ข า คิ ด ถึ ง ใ ค ร ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ร า )

  ภาวนาอยู่ทุกคืน

  เ มื่ อ ลื ม ต า ตื่ น .. ร อ ย ส ะ อื้ น ค ง จ า ง ห า ย

  เช้าขึ้นมาคงพบหน้าเธอปรากฏกาย

  เ ป็ น อี ก วั น ที่ ฝั น ส ล า ย .. เ ธ อ ไ ม่ ก ลั บ ม า


  -+-+-+-


  อาจเพราะปาฏิหาริย์ไม่เคยมีจริง

  ค น ถู ก ท อ ด ทิ้ ง จึ ง ไ ม่ พ บ สิ่ ง ที่ ป ร า ร ถ น า

  แต่คนเราแปลกเสมอ ..

  แ ล ะ สิ่ ง ที่ ทำ ใ ห้ ชี วิ ต (ของฉัน) เ พ้ อ เ จ้ อ .. ยั ง ห า ย ใ จ เ รื่ อ ย ม า

  คือการอดทนรอแม้ไร้ค่า ..

  แ ล ะ แ ม้ จ ะ รู้ แ ก่ ใ จ ว่ า .. ไ ม่ มี วั น เ ป็ น จ ริ ง


  -+-+-+-


  ดวงดาวทอแสงหม่นเหงา .. บนฟากฟ้า

  ร ะ ยิ บ เ ง า ส ะ ท้ อ น น้ำ ต า .. ริ น แ ก้ ม ม า ไ ม่ จ บ สิ้ น

  ความเหงาโบยตีเมื่อลมหายใจที่มีเริ่มรวยริน

  ส า ย ล ม พ ลั ด ถิ่ น .. ยั ง ย ล ยิ น เ สี ย ง เ ค ว้ ง ค ว้ า ง


  -+-+-+-+-+-


  .. * จั ย ร้ า ย จั ง ( ไม่เคยแคร์กัลเรยใช่มั้ย ) * ..

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นวรัตน์
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  731

  ความเยือกเย็น

  :)
  ตระกร้าหวายสีขาว
  บรรจุดาวแห่งความฝัน
  เราสองมาช่วยมากัน
  แขวนดาวนั้นคู่จันทรา
  เกี่ยวก้อยมาร้อยดาว
  ให้เต็มราวบนท้องฟ้า
  เรียงรายสุดสายตา
  เป็นคำว่าฉันรักเธอ


 3. #3
  คิดถึงเขาฝ่ายเดียวมันเศร้า
  เป็นเพราะเราไม่ใช่คนที่เขาคิดถึง
  ส่วนตัวเราได้แต่คิดคำนึง
  เฝ้าลำพึงถึงคนดีไม่เว้นวัน


  คิดถึง คิดถึง คิดถึง
  คิดถึง คิดถึง คิดถึง
  คิดถึง คิดถึง คิดถึง
  คิดถึงนะคนดี

  อรุณสวัสดิ์จ้า....กามเทพน้อย

  พี่เด็กน้อยขอให้มีปาฎิหาร์แห่งรักเกิดขึ้นกับ กามเทพน้อยด้วยนะ
  แล้วตื่นขึ้นทุกเช้า กามเทพน้อยจะไม่ต้องมีฝันสลายจ้า...

 4. #4
  Oo กามเทพน้อย oO
  Guest

  อายหน้าแดง Oo รอ oO

  >>

  เ ฝ้ า ร อ .. เ มื่ อ ไ ห ร่ เ ธ อ จ ะ ม อ ง ม า ท า ง นี้

  เห็นฉันมีตัวตนบ้างไหมคนดี .. หรือแค่ขำขำ

  ฉั น ไ ม่ เ ค ย เ ข้ า ใ จ .. ไ ม่ เ ค ย สั ม ผั ส ไ ด้ ถึ ง ก า ร ก ร ะ ทำ

  มันมีความหมายลึกล้ำ ..

  ห รื อ แ ค่ ช ะ ต า ก ร ร ม ที่ ชั ก นำ ม า พ บ เ จ อ

  -+-+-+-+-+-


  อยากสัมผัสความละมุนละไมจากใจนั้นบ้าง

  แ ต่ ค ว า ม จ ริ ง ฉั น ค ว้ า ง .. เ พ ร า ะ ร อ เ ก้ อ

  คงไม่มีทางไหน .. ที่หัวใจจะได้ความรักจากเธอ

  ไ ด้ แ ต่ ริ น น้ำ ต า พ ก เ พ้ อ .. ร อ ค อ ย เ ธ อ เ ส ม อ ไ ป

  ถ้าเรารักและเป็นห่วงใครคนนึงมากๆ .. เราไม่มีทางทำร้ายคนๆนั้นได้หรอก
  ( ไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียว .. แต่เทอร์คงไม่เข้าใจฉัน )

  .. * แค่คนอีกคน / หวังดีเสมอ * ..

 5. #5
  Oo กามเทพน้อย oO
  Guest

  รอบยิ้มพิมใจ

  >> :p

  คนบางคน .. รู้ว่าตัวเองรักใคร

  ก็ ทำ ต า ม เ สี ย ง ล ม ห า ย ใ จ เ ท่ า นั้ น

  ความสุขของการมีชีวิต .. ในแต่ละวัน

  อ า จ เ ป็ น แ ค่ ก า ร ไ ด้ พ บ กั น

  เพื่อฟังเสียงลมหายใจ

  -+-+-+-

  ค ว า ม อุ่ น ห ว า น ที่ ก ร ะ ท บ แ ข น ม า

  เป็นห้วงเวลาที่น่าจะบันทึกไว้

  ค ว า ม สุ ข ที่ สุ ด ข อ ง ก า ร มี ค น ๆ นึ ง อ ยู่ ข้ า ง ก า ย

  คงเป็นความงามที่สัมผัสได้

  จ า ก หั ว ใ จ เ ธ อ ค น เ ดี ย ว

  -+-+-+-+-+-

  .. * คิ ด ถึ ง จั ง * ..

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •