แ ท น ศ รั ท ธ า แ ล ะ อ า ท ร(T)(T)
ถึงไม่มีตัวตนอยู่ตรงหน้า
ก็ขอให้รู้ว่ามีฉันอยู่
ทุกลมหายใจของการต่อสู้
เธอคือผู้สรรค์สร้างหนทางทอง

และจะอยู่ตรงนี้ชั่วชีวิต
จะถูกผิดล้มลุกหรือเศร้าหมอง
หากเธอยังยืนยันในครรลอง
ด้วยมือสองฉันจะสร้างทางสวยงาม

ฉันอาจเคยเป็นคนที่ไม่มีค่า
เคยไขว่คว้าพลาดไปไนครั้งอื่น
แต่เมื่อล้มแล้วไม่ล้ากล้าลุกยืน
เพื่อคว้าคืนความฝันอันโรจน์ไกล

และเธอคือผู้เชื่อมฝันของวันก่อน
เธอพาย้อนโลกชื่นคืนมาใหม่
ให้โอกาสคนกล้าที่ปราชัย
เริ่มต้นใหม่อีกครั้งความหวังนี้

ขอยืนยันยืนหยัดศรัทธาเสมอ
ตามติดเธอฟันฝ่าไปไม่ถอยหนี
เปี่ยมพลังทั้งวันหน้าและวันนี้
ให้ทุกสิ่งที่เห็น..ที่เป็นที่มี.."แทนศรัทธาและอาทร"