ความรักของแม่


บทพระราชนิพนธ์


อย่านึกแหนง..แคลงเลย..ว่าเป็นยักษ์................มาเถิด...ลูกรัก..อย่าเกรงขาม
ถึงจะอยู่..จะไป..ก็ให้งาม .............................เจ้าผุ้ทรามรักร่วมชีวา
อันรูปเงาะไม้เท้าเกือกแก้ว ............................แม่ประสิทธิ์ให้แล้วดังปรารถนา
ยังมนต์บทหนึ่งของมารดา .............................ชื่อว่ามหาจินดามนต์
ถึงจะเรียกเต่าปลามัจฉาชาติ ..........................ฝูงสัตว์จัตุบาทในไพรสณฑ์
ครุฑาเทวัญชั้นบน ......................................อ่านมนต์ขึ้นแล้วก็มาพลัน
เจ้าเรียนไว้สำหรับเมื่ออับจน ...........................จะได้แก้กันตนที่คับขัน
แม่ก็คงจะตายวายชีวัน ..................................จงลงมาให้ทันท่วงที