หน้าแรก Tags นางสิบสอง

Tag: นางสิบสอง

นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน และความหมาย

นิทานพื้นบ้าน และความหมาย “นิทาน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หน้า 588) อธิบายความหมายไว้ว่า “นิทาน คือ เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต้น” ภาพประนิทานพื้นบ้านเรื่อง โสนน้อยเรือนงาม นอกจากนี้ยังมีท่านผู้รู้อธิบายความหมายไว้คล้ายๆกัน เช่น กิ่งแก้ว อัตถากร (2519, หน้า 12) อธิบายว่า นิทาน หมายถึง...
- Advertisement -