Thai Supermodel Contest 2009


Thai Supermodel Contest 2009

ข้อมูลการประกวด

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2008

ได้กำหนดระเบียบการไว้ดังนี้

1.  วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
1.1       เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2009
1.2       เพื่อให้การประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ เป็นเวทีประกวดนางแบบในระดับประเทศ
1.3       เพื่อส่งเสริมอาชีพนางแบบของไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
1.4       เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับสากล

2.       คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1       เพศหญิง  สัญชาติไทย
2.2       มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 24 ปี ในวันรับสมัคร  กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี
ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
2.3       กำหนดส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 168 เซนติเมตร
2.4       ไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิ่ง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานนางแบบและการแสดง
2.5       ต้องเป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส-งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส  การใช้ชีวิตคู่ฉัน
สามี-ภรรยา  และไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
2.6       ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย  หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆ  หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
2.7       ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อ
จารีตประเพณีอันดีงามของสังคม

3. การสมัครเข้าประกวด
การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวด ฯ  กระทำได้ด้วยการ สมัครด้วยตนเอง เท่านั้น
พร้อมหลักฐาน คือ  บัตรประชาชนตัวจริง  หรือบัตรทางราชการอื่นที่ระบุรูปถ่ายและวันเดือนปีเกิด
4. การรับสมัครและคัดเลือกรอบแรก

– วันเสาร์ที่ 19  และ วันอาทิตย์ที่   20 กันยายน  2552
– เปิดรับสมัครเวลา  10.00-13.00 น.ณ  เซ็นทรัลเวิลด์ โซนเซ็นทรัลคอร์ต

* หากหลักฐานของผู้สมัครไม่ครบถ้วน กองประกวดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
*การรับหรือไม่รับสมัครของผู้ใด ให้เป็นสิทธิของกองประกวดฯ เท่านั้น
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทาง tsm.ch7.com เป็นกรณีๆ ไป

** คำตัดสินของคณะกรรมการฯในแต่ละรอบให้ถือเป็นที่สิ้นสุด **
5. กำหนดการและสถานที่ประกวดรอบตัดสิน
วันศุกร์ที่ 30  ตุลาคม  2552  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์  ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

6. การแสดงตนผู้ผ่านเข้ารอบแรก
ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารอบทุกคนจะได้รับการติดต่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่กองประกวดฯ  โดยท่านต้อง มาแสดงตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ตามวันเวลาที่กองประกวดฯ นัดหมาย  เพื่อทำการคัดเลือก ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน  โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือทะเบียนบ้านตัวจริง  พร้อมหลักฐาน ประกอบอื่น  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

7. การแสดงตนผู้เข้ารอบ20คน
เมื่อทราบผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนแล้ว  ทั้ง 20 คน ต้องทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้ โดยวันและเวลาจะนัดหมายต่อไป

8. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน จะต้องร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง  เพื่อทำการฝึกซ้อม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 20 คน  จนเสร็จสิ้นการประกวดฯ และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฯ  ผู้สนับสนุน และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับตำแหน่ง
9. การแต่งกายในการประกวด
ในการประกวดทุกรอบ ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้  พร้อมหมายเลข ที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น
10. การเสริมสวย
การเสริมสวยใบหน้าและทรงผม  ทางกองประกวดฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาจากสถาบันเสริมความงาม ที่มีชื่อเสียงให้แก่ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน   โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเสริมสวยในสถานที่ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้เท่านั้น  (กองประกวดฯ จะไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยง/ช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ ตัวแทนของกองประกวดฯ เข้าไปบริเวณห้องพักหลังเวทีโดยเด็ดขาด
11. กองประกวดฯ
แบ่งการคัดเลือกออกเป็น 3 รอบ  ดังนี้

คัดเลือกรอบแรก

วันเสาร์ที่  19  และ วันอาทิตย์ที่  20  กันยายน 2552
ณ  เซ็นทรัลเวิลด์ โซนเซ็นทรัลคอร์ต

คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คน

วันอาทิตย์ที่  27 กันยายน  2552
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมบี   โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

การประกวดรอบตัดสิน ไทยซูเปอร์โมเดล 2009

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ชั้น 5  เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

* นอกจากนี้ กองประกวดฯ จะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งพิเศษอื่นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

12.  การตัดสิน
การตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง  และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
13. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2009

13.1   ไทยซูเปอร์โมเดล  2009  จะได้รับรางวัลดังนี้
–  เงินรางวัล 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
–  รถยนต์ TOYOTA  COROLLA  ALTIS รุ่น 1.6 G A/T
–  ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป สูตรไม่มีน้ำตาล ตราสก๊อต (สก๊อต ชูการ์ฟรี) ดื่มตลอดปี
–  ผลิตภัณฑ์บำรุงผม Pantene ใช้ตลอดปี
–  ผลิตภัณฑ์ Giffarine ใช้ตลอดปี
–  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ด้วยทุนประกัน
1,000,000 บาท
–  นาฬิกา Casio Baby-G มอบ  นาฬิกา Baby-G รุ่น MSG-301C-4BDR   มูลค่า 6,500 บาท
–  และรางวัลอื่นๆ ซึ่งกองประกวดฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

13.2    ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย  (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2009)
–  จะได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
–  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล
–  ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยด้วยทุนประกันคนละ 100,000 บาท(ระหว่างช่วงการประกวดฯ)
–  ส่วนรางวัลอื่นๆ กองประกวดฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป
(นอกจากนี้ผู้เข้ารอบ 9 คน จะมีโอกาสได้เข้าร่วมประกวด The Asia Pacific Super Model 2009 ต่อไป)

13.3    ผู้เข้ารอบ 20 คน   (ยกเว้นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย )ที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีในวันประกวดฯ

–  รอบตัดสิน จะได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล และ
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยด้วยทุนประกันคนละ 100,000 บาท
(ระหว่างช่วงการประกวดฯ)

13.4      1 ใน ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน  มีโอกาสได้รับ ตำแหน่งพิเศษและรางวัล  ต่อไปนี้

Editors’ Choice
–  เงินรางวัล 30,000 บาท
–  ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป สูตรไม่มีน้ำตาล ตราสก๊อต (สก๊อต ชูการ์ฟรี) ดื่มตลอดปี
–  ผลิตภัณฑ์บำรุงผม Pantene ใช้ตลอดปี
–  ผลิตภัณฑ์ Giffarine ใช้ตลอดปี
–  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ด้วยทุนประกัน   500,000 บาท
–  นาฬิกา Casio Baby-G มอบ  นาฬิกา Baby-G รุ่น MSG-163C-4DR   มูลค่า 3,990 บาท
–  รางวัลอื่นๆ ซึ่งกองประกวดฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

Photogenic Model
–  เงินรางวัล 30,000 บาท
–  ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป สูตรไม่มีน้ำตาล ตราสก๊อต (สก๊อต ชูการ์ฟรี) ดื่มตลอดปี
–  ผลิตภัณฑ์บำรุงผม Pantene ใช้ตลอดปี
–  ผลิตภัณฑ์ Giffarine ใช้ตลอดปี
–  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ด้วยทุนประกัน   500,000 บาท
–  นาฬิกา Casio Baby-G มอบ  นาฬิกา Baby-G รุ่น MSG-163C-4DR   มูลค่า 3,990 บาท
–  รางวัลอื่นๆ ซึ่งกองประกวดฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

Scotch Sugar Free Body Perfect
เงินรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และ ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป สูตรไม่มีน้ำตาล
ตราสก๊อต (สก๊อต ชูการ์ฟรี) ดื่มตลอดปี

สาวผมสวยสุขภาพดี โดยผลิตภัณฑ์บำรุงผม Pantene
เงินรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และ ผลิตภัณฑ์บำรุงผมPantene ใช้ตลอดปี

Giffarine Most Beautiful Skin Model
เงินรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) /  และผลิตภัณฑ์ Giffarine ใช้ตลอดปี
14. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2009  มีความผูกพันกับกองประกวดฯ 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

14.1     ไทยซูเปอร์โมเดล 2009  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ  ตามที่ได้รับความเห็นชอบ จากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
14.2     การทำสัญญาหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตัว การแสดงภาพยนตร์ ละคร การเดินแบบ การถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวด ได้ทำไว้กับบุคคล ภายนอกก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดฯ นี้ เมื่อผู้เข้าประกวดผู้ใดได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2009 แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จะต้อง ทำการยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือนิติกรรมอื่นใด  หรือภาระผูกพัน ดังกล่าวทันที ละจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดฯ ได้ทำไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกองประกวดฯ
14.3     ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552  ผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์  2009 ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย รับว่าจะไม่เข้าร่วมการ ประกวดนางแบบอื่น  และ/หรือเข้าร่วมการประกวดที่ใกล้เคียงกับสายงานนางแบบ ยกเว้น ผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล  2009  หรือ การประกวดที่ทางกองประกวดฯ ส่งเข้าร่วม
15. สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ที่มา http://tsm.ch7.com/info.aspx